อ่านแล้ว 36 คน
2019-11-12 04:06:29

ประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS

แชร์ 2 ครั้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล

 


ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้อง ทันกาล สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีการให้บริการดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีข้อมูลสำคัญเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมนวัตกรรม สำหรับพิธีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลครั้งแรกนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานของภาครัฐให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในระดับกรม 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัดอีก 5 รางวัล ซึ่งถือเป็นการเช็คความพร้อมและสะท้อนศักยภาพในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันว่าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ DGA ได้สำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จำนวน 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่งผลสำรวจพบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรมโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 64.60 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีคะแนนอยู่ที่ 75.36 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านบริการภาครัฐ มีคะแนนอยู่ที่ 68.57 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 66.08 คะแนน 61.97 คะแนน และ 57.21 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ มีคะแนนอยู่ที่ 37.46 คะแนน 

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู่ที่ 59.65 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยู่ที่ 57.20 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านบริการภาครัฐ (Public Services) มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยู่ที่ 22.73 คะแนน
ในปี 2562 นี้ หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำหรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง  เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่

 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมการจัดหางาน
 • กรมการปกครอง
 • กรมคุมประพฤติ
 • กรมเจ้าท่า
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมท่าอากาศยาน
 • กรมที่ดิน
 • กรมบังคับคดี
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • กรมศุลกากร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมหม่อนไหม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • การประปานครหลวง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลา...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...


ประชาสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS

2019-11-12 04:06:29
อ่านแล้ว 36 คน
แชร์ 2 ครั้ง
<p>พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล</p><p><span style="font-size: 1rem;">&nbsp;</span><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2473.JPG" style="font-size: 1rem; width: 100%;"></p><p><br></p><p>ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้อง ทันกาล สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีการให้บริการดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีข้อมูลสำคัญเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมนวัตกรรม สำหรับพิธีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลครั้งแรกนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานของภาครัฐให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/IMG_2669.JPG" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2679.JPG" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2701.JPG" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p>และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในระดับกรม 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัดอีก 5 รางวัล ซึ่งถือเป็นการเช็คความพร้อมและสะท้อนศักยภาพในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันว่าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2520.JPG" style="width: 100%;"><br></p><p><br></p><p>นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ DGA ได้สำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จำนวน 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2720.jpg" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p>ผลสำรวจพบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรมโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 64.60 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีคะแนนอยู่ที่ 75.36 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านบริการภาครัฐ มีคะแนนอยู่ที่ 68.57 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 66.08 คะแนน 61.97 คะแนน และ 57.21 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ มีคะแนนอยู่ที่ 37.46 คะแนน</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2776.jpg" style="width: 100%;"><br></p><p>&nbsp;</p><p>หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู่ที่ 59.65 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยู่ที่ 57.20 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านบริการภาครัฐ (Public Services) มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยู่ที่ 22.73 คะแนน</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2798.jpg" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2804.jpg" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p>ในปี 2562 นี้ หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2806.jpg" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p>สำหรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่&nbsp; จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง&nbsp; เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/IMG_2937.jpg" style="width: 100%;"></p><p><br></p><p>นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่</p><ul><li><span style="font-size: 1rem;">สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</span></li><li>กรมการขนส่งทางบก</li><li>กรมการค้าภายใน</li><li>กรมการจัดหางาน</li><li>กรมการปกครอง</li><li>กรมคุมประพฤติ</li><li>กรมเจ้าท่า</li><li>กรมทางหลวงชนบท</li><li>กรมท่าอากาศยาน</li><li>กรมที่ดิน</li><li>กรมบังคับคดี</li><li>กรมประชาสัมพันธ์</li><li>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</li><li>กรมพัฒนาที่ดิน</li><li>กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li><li>กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</li><li>กรมโยธาธิการและผังเมือง</li><li>กรมวิทยาศาสตร์บริการ</li><li>กรมศุลกากร</li><li>กรมส่งเสริมการเกษตร</li><li>กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</li><li>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</li><li>กรมหม่อนไหม</li><li>กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</li><li>กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</li><li>การประปานครหลวง</li><li>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li><li>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</li><li>ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li><li>ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li><li>บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</li><li>กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</li><li>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</li><li>การประปาส่วนภูมิภาค</li><li>การไฟฟ้านครหลวง</li><li>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</li><li>สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</li><li>สถาบันนิติวิทยาศาสตร์</li><li>สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</li><li>สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</li><li>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</li><li>สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</li><li>สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)</li><li>สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า</li><li>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</li><li>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li><li>สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</li><li>สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li><li>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</li><li>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</li><li>สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</li><li>สำนักงานประกันสังคม</li><li>สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</li><li>สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li><li>สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</li><li>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</li><li>สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</li><li>สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</li><li>สำนักงานสถิติแห่งชาติ</li><li>สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</li></ul>
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง2222
ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลา...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...