อ่านแล้ว 65 คน
2019-11-12 04:06:29

ประชาสัมพันธ์

15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

แชร์ 9 ครั้ง

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านสวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ในฐานะที่ DGA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นว่าในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจําเป็นต้องทราบสถานภาพการดําเนินงาน รวมถึงระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขององค์กร เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน DGA จึงได้จัดทําโครงการสํารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทายอุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นําไปประกอบการจัดทําแผนและติดตามงานด้านนโยบายได้อย่างเหมาะสม ในปี 2562 นี้ เพื่อประกาศให้ทราบถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลที่แสดงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง DGA จึงได้จัด “งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล ดังนี้
รางวัลรัฐบาลดิจิทัล รางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน 10 รางวัล 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4. การไฟฟ้านครหลวง 5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9. การประปาส่วนภูมิภาค 10. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ที่มีความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด จำนวน 5 รางวัล 1. ร้อยเอ็ด 2. ลำพูน 3. ระนอง 4. เพชรบูรณ์ 5. อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผลจากการสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562 ได้ทําการสํารวจหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และทําการสํารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีหน่วยงานตอบกลับไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานที่สํารวจในแต่ละจังหวัด จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่งและคาดว่าในปี 2563 จะมีหน่วยงานเข้าร่วมสำรวจเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งสนองนโยบายภาครัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ตามเป้าหมายใหญ่ของประเทศ ดาวน์โหลดรูปและเอกสารงาน Digital Government Awards 2019 เพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/13747/

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลา...


ประชาสัมพันธ์
ตุลาคม
31
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดั...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...


ประชาสัมพันธ์

15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว

2019-11-12 04:06:29
อ่านแล้ว 65 คน
แชร์ 9 ครั้ง
<p style=""><span style="letter-spacing: 0.5px;">การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านสวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ในฐานะที่ DGA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นว่าในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจําเป็นต้องทราบสถานภาพการดําเนินงาน รวมถึงระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขององค์กร เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน DGA จึงได้จัดทําโครงการสํารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทายอุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นําไปประกอบการจัดทําแผนและติดตามงานด้านนโยบายได้อย่างเหมาะสม ในปี 2562 นี้ เพื่อประกาศให้ทราบถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลที่แสดงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง DGA จึงได้จัด “งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล ดังนี้ </span></p><p style=""><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-235(1).jpg" style="width: 100%;"><span style="letter-spacing: 0.5px;"><br></span></p><p style=""><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-240(1).jpg" style="width: 100%;"><span style="letter-spacing: 0.5px;"><br></span></p><p style=""><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-255(1).jpg" style="width: 100%;"><span style="letter-spacing: 0.5px;"><br></span></p><p style=""><span style="letter-spacing: 0.5px;"> รางวัลรัฐบาลดิจิทัล รางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน 10 รางวัล 1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 3. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 4. การไฟฟ้านครหลวง 5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9. การประปาส่วนภูมิภาค 10. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ที่มีความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด จำนวน 5 รางวัล 1. ร้อยเอ็ด 2. ลำพูน 3. ระนอง 4. เพชรบูรณ์ 5. อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผลจากการสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562 ได้ทําการสํารวจหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และทําการสํารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีหน่วยงานตอบกลับไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานที่สํารวจในแต่ละจังหวัด จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่งและคาดว่าในปี 2563 จะมีหน่วยงานเข้าร่วมสำรวจเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งสนองนโยบายภาครัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ตามเป้าหมายใหญ่ของประเทศ ดาวน์โหลดรูปและเอกสารงาน Digital Government Awards 2019 เพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/13747/</span><font color="#333333" face="Kanit, sans-serif"><span style="font-size: 14px; letter-spacing: 0.5px;"><br></span></font></p><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style>
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง2222
ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
14
งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลา...


ประชาสัมพันธ์
ตุลาคม
31
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดั...


ประชาสัมพันธ์
พฤศจิกายน
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...