ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

ออนไลน์โพล

ท่านคิดว่า รัฐบาลดิจิทัลควรเริ่มจากหน่วยงานระดับใด?

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวั...

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถส่งความคิดเห็น ร้องเรียน หรือแนะนำบริการ มาที่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โทรศัพท์ 02-612-6060

ข้าพเจ้าได้ยอมรับในเงื่อนไขของข้อตกลงและนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว อีกทั้งฉันยังยอมรับด้วยว่าเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ นั้น เพื่อใช้ในการติดต่อกลับเท่านั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการโทรหรือการส่งข้อความหาอาจจะมีการบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเสียงไว้ และทั้งหมดนี้ จะไม่มีข้อผูกมัดที่ข้าพเจ้าต้องซื้อบริการหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ