Shared 99
2019-11-12 04:06:29

ประชาสัมพันธ์

งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ

Shared 20

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 323 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน 1,533 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ 

DGA จึงได้จัด “งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 


 

ทั้งนี้ภายในงานได้มีการประกาศความก้าวหน้า “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ” หลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศของรัฐกว่า 80,000 จุดร่วมกันปักหมุด เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเริ่มต้นปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และการจัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่อติดตามความคืบหน้าและเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเร่งขยายผลตามนโยบายที่ผ่านมา


 
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่

1. กรมการขนส่งทางบก

2. กรมการค้าภายใน

3. กรมการจัดหางาน

4. กรมการปกครอง

5. กรมคุมประพฤติ

6. กรมเจ้าท่า

7. กรมทางหลวงชนบท

8. กรมท่าอากาศยาน

9. กรมที่ดิน

10. กรมบังคับคดี

11. กรมประชาสัมพันธ์

12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

13. กรมพัฒนาที่ดิน

14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

17. กรมโยธาธิการและผังเมือง

18. กรมวิทยาศาสตร์บริการ

19. กรมศุลกากร

20. กรมส่งเสริมการเกษตร

21. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

22. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

23. กรมหม่อนไหม

24. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

25. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

26. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

27. การประปานครหลวง

28. การประปาส่วนภูมิภาค

29. การไฟฟ้านครหลวง

30. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

32. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

33. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

34. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

35. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

36. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

37. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

38. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

39. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

40. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

41. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

42. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

43. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

44. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

46. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

47. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

48. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

49. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

50. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

51. สำนักงานประกันสังคม

52. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

53. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

54. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

55. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

56. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

57. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

58. สำนักงานสถิติแห่งชาติ

59. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

60. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ประจำปี 2562 หน่วยงานที่จะได้รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


1. เป็นหน่วยงานที่มีอย่างน้อย 1 บริการที่เคยเรียกสำเนาสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และปัจจุบันได้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านในทุกบริการ ทุกกระบวนงาน และทุกจุดบริการแล้ว

2. เป็นหน่วยงานที่พัฒนาบริการดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อการไม่เรียกสำเนาตั้งแต่แรกแล้ว

หมายเหตุ

1. การพิจารณารางวัลฯ ยกเว้นการพิจารณาการเรียกสำเนาเอกสารในกรณีการมอบอำนาจ และพิจารณาเฉพาะบริการดิจิทัลที่ต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยยกเว้นบริการดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เช่น บริการเว็บไซต์ บริการค้นหาข้อมูล เป็นต้น

2. การพิจารณารางวัลฯ อ้างอิงจากข้อมูลการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 และแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ซึ่งเป็นการตอบในลักษณะการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ข้อมูลการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการของหน่วยงานจึงเป็นการสะท้อนภาพว่าหน่วยงานมีนโยบายและมีการให้ความสำคัญในการให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารฯ โดยยังมีข้อจำกัดในการตรวจสอบการยกเลิกสำเนาฯ ในการให้บริการจริง ทั้งนี้ การตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ได้รับการยืนยันคำตอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแล้ว
 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ "โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ" ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกล่าวย้ำว่า "เรายังมีหน่วยงานระดับกรมหลายหน่วยงาน เกือบ 200 กรม เพราะฉะนั้นต้องเร่งรัดดำเนินการ และรัฐบาลก็จะนำสิ่งที่ท่านทำไว้แล้วไปขับเคลื่อนใน ครม. จะได้สั่งการให้ชัดเจนต่อไป เพราะเรามีความพร้อมของหน่วยงาน สพร. ได้เตรียมมาแล้ว ในการที่หน่วยงานต้องนำไปใช้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการนำไปใช้ด้วย แล้วรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการจำนวน 60 หน่วยงาน นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ ลดภาระ การไปมา การถ่ายสำเนาฯ ต่างๆ บางทีการถ่ายสำเนาฯ ต้องย้อนกลับไปกลับมา 3-4 เที่ยว วันนี้จะต้องไม่มี... เที่ยวเดียวต้องจบในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ..."
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งเป็นช่องทางในการค้นหาพิกัดจุดให้บริการของภาครัฐเพื่อใช้นำทางไปยังที่ตั้งหน่วยงาน พร้อมค้นหาคู่มือในการเข้าใช้บริการภาครัฐ รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบสถานะบริการที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได้ในแอปพลิเคชันเดียวหากประชาชนพบเห็นหน่วยงานของรัฐใดยังร้องขอ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน

สามารถแจ้งได้ที่ Line @GoodGov4u ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทันที 
News Articles
ประชาสัมพันธ์
November
14
15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2...


ประชาสัมพันธ์
October
31
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดั...


ประชาสัมพันธ์
November
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...


ประชาสัมพันธ์

งาน DG Awards 2019 รัฐบาลโชว์ความก้าวหน้าโครงการเลิกสำเนาฯ 60 หน่วยงาน นายกฯ สั่งเร่งสปีดทุกหน่วยงานเลิกสำเนาพร้อมกันทั่วประเทศ

2019-11-12 04:06:29
อ่านแล้ว 99 คน
แชร์ 20 ครั้ง
<p>สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแลได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง จำนวน 323 หน่วยงาน หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค จำนวน 1,533 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผน และนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ</p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/IMG_2798.jpg" style="width: 613.656px;"><br></p><p>&nbsp;</p><p>DGA จึงได้จัด “งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562&nbsp;</p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-170.jpg" style="width: 613.656px;"><br></p><p>&nbsp;</p><p>ทั้งนี้ภายในงานได้มีการประกาศความก้าวหน้า “โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ” หลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้ง 1/2561 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 362/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานการประชุมฯ ได้มอบนโยบายแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ให้ส่วนราชการเร่งรัดยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐที่มีจุดบริการประชาชนทั่วประเทศของรัฐกว่า 80,000 จุดร่วมกันปักหมุด เพื่อจัดเก็บตำแหน่งที่อยู่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเริ่มต้นปักหมุดจุดให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และการจัดประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร เพื่อติดตามความคืบหน้าและเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อเร่งขยายผลตามนโยบายที่ผ่านมา</p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-235.jpg" style="width: 613.656px;"><br></p><p>&nbsp;<img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-240.jpg" style="font-size: 1rem; width: 613.656px;"></p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/AWARDS-255.jpg" style="width: 613.656px;"><br></p><p><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">1. กรมการขนส่งทางบก</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">2. กรมการค้าภายใน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">3. กรมการจัดหางาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">4. กรมการปกครอง</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">5. กรมคุมประพฤติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">6. กรมเจ้าท่า</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">7. กรมทางหลวงชนบท</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">8. กรมท่าอากาศยาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">9. กรมที่ดิน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">10. กรมบังคับคดี</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">11. กรมประชาสัมพันธ์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">12. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">13. กรมพัฒนาที่ดิน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">14. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">15. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">16. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">17. กรมโยธาธิการและผังเมือง</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">18. กรมวิทยาศาสตร์บริการ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">19. กรมศุลกากร</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">20. กรมส่งเสริมการเกษตร</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">21. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">22. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">23. กรมหม่อนไหม</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">24. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">25. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">26. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">27. การประปานครหลวง</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">28. การประปาส่วนภูมิภาค</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">29. การไฟฟ้านครหลวง</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">30. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">32. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">33. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">34. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">35. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">36. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">37. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">38. สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">39. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">40. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">41. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">42. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">43. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">44. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">45. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">46. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">47. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">48. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">49. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">50. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">51. สำนักงานประกันสังคม</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">52. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">53. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">54. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">55. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">56. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">57. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">58. สำนักงานสถิติแห่งชาติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">59. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">60. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</span><br></p><p><br></p><p>สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ประจำปี 2562 หน่วยงานที่จะได้รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (เฉพาะสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้</p><p><br></p><p>1. เป็นหน่วยงานที่มีอย่างน้อย 1 บริการที่เคยเรียกสำเนาสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน และปัจจุบันได้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านในทุกบริการ ทุกกระบวนงาน และทุกจุดบริการแล้ว</p><p>2. เป็นหน่วยงานที่พัฒนาบริการดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อการไม่เรียกสำเนาตั้งแต่แรกแล้ว</p><p><span style="font-size: 1rem;">หมายเหตุ</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">1. การพิจารณารางวัลฯ ยกเว้นการพิจารณาการเรียกสำเนาเอกสารในกรณีการมอบอำนาจ และพิจารณาเฉพาะบริการดิจิทัลที่ต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยยกเว้นบริการดิจิทัลที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน เช่น บริการเว็บไซต์ บริการค้นหาข้อมูล เป็นต้น</span><br></p><p><span style="font-size: 1rem;">2. การพิจารณารางวัลฯ อ้างอิงจากข้อมูลการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 และแบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ซึ่งเป็นการตอบในลักษณะการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ข้อมูลการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการของหน่วยงานจึงเป็นการสะท้อนภาพว่าหน่วยงานมีนโยบายและมีการให้ความสำคัญในการให้บริการโดยไม่เรียกสำเนาเอกสารฯ โดยยังมีข้อจำกัดในการตรวจสอบการยกเลิกสำเนาฯ ในการให้บริการจริง ทั้งนี้ การตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ได้รับการยืนยันคำตอบจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานแล้ว</span></p><p><span style="font-size: 1rem;"><br></span><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/IMG_2633.JPG" style="width: 613.656px;"><br></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 1rem;">ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ "โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ" ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกล่าวย้ำว่า "เรายังมีหน่วยงานระดับกรมหลายหน่วยงาน เกือบ 200 กรม เพราะฉะนั้นต้องเร่งรัดดำเนินการ และรัฐบาลก็จะนำสิ่งที่ท่านทำไว้แล้วไปขับเคลื่อนใน ครม. จะได้สั่งการให้ชัดเจนต่อไป เพราะเรามีความพร้อมของหน่วยงาน สพร. ได้เตรียมมาแล้ว ในการที่หน่วยงานต้องนำไปใช้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการนำไปใช้ด้วย แล้วรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการจำนวน 60 หน่วยงาน นี่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ ลดภาระ การไปมา การถ่ายสำเนาฯ ต่างๆ บางทีการถ่ายสำเนาฯ ต้องย้อนกลับไปกลับมา 3-4 เที่ยว วันนี้จะต้องไม่มี... เที่ยวเดียวต้องจบในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานราชการ..."</span></p><p><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><p style="text-align: center;"><iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/23kRkId-jhA" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><p><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><p>ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ซึ่งเป็นช่องทางในการค้นหาพิกัดจุดให้บริการของภาครัฐเพื่อใช้นำทางไปยังที่ตั้งหน่วยงาน พร้อมค้นหาคู่มือในการเข้าใช้บริการภาครัฐ รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบสถานะบริการที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารได้ในแอปพลิเคชันเดียว<br></p><p><br></p><p><img src="https://www.dga.or.th/upload/editor-pic/images/DGA/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B2-size%20FB.jpg" style="width: 613.656px;"></p><p><br></p><p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 1rem;">หากประชาชนพบเห็นหน่วยงานของรัฐใดยังร้องขอ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 1rem;">สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน</span></div><p><span style="font-size: 1rem;"></span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 1rem;">สามารถแจ้งได้ที่ Line @GoodGov4u ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทันที&nbsp;</span></div>
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง2222
ประชาสัมพันธ์
November
14
15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2...


ประชาสัมพันธ์
October
31
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019" ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดั...


ประชาสัมพันธ์
November
20
รองนายกฯ สมคิดไฟเขียว (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 3 ปี
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เ...